Stanovení výše úplaty na školní rok 2024/2025

Rada města Jablonec nad Nisou stanovuje pro mateřské školy zřízené statutárním městem Jablonec nad Nisou pro školní rok

2024/2025 úplatu za poskytování vzdělávání v jednotné výši 700 Kč/měsíc/l dítě

(Usnesení RM/267/2024, 3. 6. 2024)

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 2). Bezúplatné vzdělávání se poskytuje i dítěti s odkladem PŠD. Děti se zdravotním postižením (ve smyslu §16 odst. 9 školského zákona) se v posledním ročníku vzdělávají vždy bezúplatně.

Osvobozen od úplaty je:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011Sb.)
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011Sb.)
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  • přídavek na dítě – od 1. 9. 2024

Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte prokázat ředitelce mateřské školy.

Prokázání nároku na osvobození od úplaty

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o snížení nebo o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání na základě předložené písemné žádosti zákonných zástupců dítěte mimo správní řízení. V případě nedodaných náležitostí na dané období, nedojde k osvobození od úplaty.

 

V Jablonci nad Nisou 3. 6. 2024                                                             

Hana Hušková, ředitelka školy