1. Organizační chod školy

1. Provozní doba

pondělí – pátek 6.30 – 16.30 hodin 

2. Názvy tříd: Borůvky

Jahůdky
Jeřabinky
Švestičky

3. Režimové požadavky:

Nástup dětí :
průběžně  od 6,30 do 8,00 hodin ( po předchozí dohodě s třídním pedagogem i do 9,00). Rozcházení – průběžně od 14,30 do 16,30 hodin.

Spontánní hra:
průběžně, v čase kdy děti individuálně nepracují, využívají centra aktivit v jednotlivých třídách

Řízené činnosti: průběžně, dle potřeby u specifických činností

Sledování videa a DVD:
využívá se převážně v souvislosti s výchovnými plány, ojediněle při nepříznivém počasí a v určený čas

Pohybové aktivity:
Průběžně, k dispozici jsou stále dvě tělocvičny (v přízemí a v I. poschodí), v každé jednou týdně řízená tělesná výchova, výlety do přírody, pěší turistika.

Pobyt venku:
dopoledne od 9.20 – 11.20 (při mrazu pod -8 C°, při silném větru, dešti a při inverzích se pobyt venku neuskutečňuje). Odpoledne podle počasí po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se přesouvají činnosti co nejvíce ven.
Pozemek k pobytu venku – školní zahrada. Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou

Odpočinek:
2 ložnice pro malé děti,  starší děti odpočívají na matracích a mají zájmové činnosti a přípravu na školu čas 12.00 – 14.00 hodin

Stravování:
škola má vlastní kuchyň a třídy své přípravny a jídelny
Svačina:
průběžná  8.00 – 8.45 , děti se obsluhují samy, mají k dispozici 3 druhy tekutin, ovoce a dva druhu zeleniny, z nichž si mohou vybírat.
Odpoledne  14.00 – 14.30
Oběd :
11.30 – 12.00   Polévky si děti nalévají samy z připravených mís, hlavní jídlo na talíře připravují kuchařky. Dítě má možnost si určit velikost porce. Při obědě používají příbory, po jídle si po sobě uklidí nádobí.
Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.
Pitný režim: celý den jsou k dispozici nápoje (2 – 3 druhy) – samoobsluha

Otužování:
vzduchem:    – pravidelné větrání tříd (kontrola teploty
v místnosti – uklízečky)
– přiměřené oblečení dětí v MŠ i mimo ní vodou    :
– v létě

  • bazénky a kropení vodou
  • sluncem – dostatečný pobyt venku za příznivého počasí pobyt na terasách nebona školních zahradách již od rána

Venkovní hrací plochy: 

Mateřská škola využívá přední i zadní za-
hradu se třemi velkými pískovišti, skluzavkou, závěsnými houpačkami a funkčními hracími prvky, které poskytují dostatek možností pro volnou hru, pohybovou a sportovní činnost dětí. Ke hře slouží dostatek hraček na písek, děti mohou používat šlapací vozítka a koloběžky.

2. Zájmové aktivity v

Tyto aktivity jsou pro děti, které v daném školním roce dovrší 6 let nebo kterým byl povolen odklad školní docházky.
DPS Jablíčko – sborový zpěv, vystupování na veřejnosti
Keramika – práce s hlínou, engobou, glazurami
Výtvarné alternativy – nové techniky, materiály, rozvoj talentů, práce s méně nadanými dětmi
Sportovní činnosti – všestranný rozvoj těla, využívání náčiní, nářadí, pohybové hry a činnosti
Příprava na školu – cílená práce s malými skupinami školáků, individuální práce v době odpočinku
Logopedická prevence – rozvoj komunikativních, řečových a jazykových dovedností

Náplně činností:

  • Jablíčko – hlasová kultivace, rozvíjení sluchového vnímání, spolupráce, mít odvahu vystupovat, umět respektovat pravidla, rozlišovat rytmus a tempo, mít radost ze zpěvu
  • Výtvarné – rozvoj představivosti a fantazie, mít radost z objevování technik a materiálů, využívat přírodní materiály, experimentovat s barvami, spolupracovat ve skupině, vyjadřovat své pocity, představy, koordinovat pohyb, ovládat ruku a jemnou motoriku.
  • Sportovní – orientovat se v prostoru, posilovat držení těla zdravotními cvičeními s využitím náčiní, respektovat pravidla při hrách a činnostech, dbát na bezpečnost svou i druhých, být odvážný a umět se rozhodovat, odhadovat své síly a možnosti. Zařazování tanečních prvků.
  • Logopedická prevence – osvojovat si správné dechové a artikulační návyky, gymnastika mluvidel, dechová, artikulační, sluchová cvičení, cvičení na rozvoj zrakového vnímání, rozvíjení hrubé a jemné motoriky.
  • Keramika – seznamovat se s hlínou a jejími vlastnostmi, mít odvahu se umazat a ovládnout materiál, modelovat základními technikami a pomůckami, udržovat pořádek a pomůcky, rozpoznat zadání a umět dodržovat pokyny, uplatňovat fantazii.