Zápis do mateřské školy 2024

 Fáze 1:       Generování žádostí od 22. dubna – 13. května 2024

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné získat níže uvedenými způsoby:

       1/ Elektronické vydání žádosti – zákonný zástupce si žádost vygeneruje SÁM. Preferovanou možností je vygenerování žádosti ve formátu PDF na internetové adrese: https://zapisdoms.mestojablonec.cz ve formátu pdf.

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 10 a vyšší, Edge, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vydání žádosti nedaří, je třeba využít jiný internetový prohlížeč. Systém vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete a podepíšete.

      2/ V případě, že nemáte potřebné technické vybavení či přístup k internetu, nabízí Vám naše mateřská škola pomoc. V úterý 23. 4. bude možno využít nabídky nechat si vygenerovat Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou budete potřebovat k zápisu na naší mateřskou školu. V udaném čase se dostavíte do MŠ s potřebnými podklady – občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte. Telefonní číslo k rezervaci: 483 320 873 nebo 732 169 556

Důležité informace:

Pro registraci do systému a získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů je nezbytné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6). Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Je důležité, aby si zákonný zástupce tento identifikátor poznamenal pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti v průběhu správního řízení.
 • Opravy a změny v žádosti je možné provádět pouze do doby stanovené k odevzdání žádosti o přijetí do mateřské školy (do 13. 5. 2024).
 • Pokud si zákonný zástupce vytiskne žádost sám (nejlépe oboustranně), nemusí v této fázi mateřskou školu kontaktovat.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2024 plnit povinné předškolní vzdělávání).
 • POZOR – vyplněním žádosti v této aplikaci ještě není přihláška podána.

Přihlášku je nutné vytisknout, podepsat a odevzdat OSOBNĚ do naší MŠ V DEN ZÁPISU, a to v úterý 14. 5. 2024 od 8,00 do 16,00.

Fáze 2:       Příjem vyplněných žádostí v MŠ (ZÁPIS) 14. května 2024

 • K podání žádosti je možné využít REZERVAČNÍ SYSTÉM (od 22. 4. po přihlášení https://zapisdoms.mestojablonec.cz)  
 • V tento den řádně vyplněnou přihlášku, podepsanou, spolu s povinnými přílohami, které byly vygenerovány s žádostí – Příloha č. 1 Potvrzení lékaře o řádném očkování a zdravotním stavu dítěte (K zápisu dodat pouze první, horní díl o očkování. Spodní díl dodat až v případě přijetí dítěte do MŠ) a Přílohu č. 2 Informační povinnost správce údajů, předložíte ředitelce MŠ nebo odpovědnému pracovníkovi, který je pověřen ředitelkou školy. Obě přílohy lze stáhnout na internetových stránkách školy ve složce Dokumenty ke staženízde
 • Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je ředitelka školy i odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Neúplně vyplněná přihláška (nebo chybějící povinná příloha), která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k ukončení správní řízení!

Způsob Podání žádosti

MŠ preferuje osobní podání žádosti. K tomu lze využít REZERVAČNÍ SYSTÉM

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit do MŠ I následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy – každá škola má svou datovou schránku ((využít tento způsob může zákonný zástupce, kterému byla datová schránka zřízena jako fyzické osobě nikoli právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 
 3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, tj. klasickou“ poštou,
 4. vložením do schránky školy (dle pokynů jednotlivých mateřských škol)

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

V případě, že podání bude učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Po 14. 5. 2024 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti o přijetí.

 Fáze 3:       Zveřejnění výsledků zápisu 29. 5. 2024

 • V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají zákonní zástupci možnost využít svého procesního práva vyjádřit před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí, a to dne 28. května 2024 v době od 10 do 12 hod. v budově mateřské školy, kam jste podali žádost o přijetí.
 • Po výše uvedeném termínu ředitelka MŠ rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy
 • Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději dne 29. května 2024 podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na veřejně přístupném místě dle podmínek příslušné mateřské školy a na jejím webu.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na žádosti o přijetí.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím mateřské školy, která rozhodnutí vydala.

 

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NA školní rok 2024-2025   … zde