Zápis do mateřské školy 2023

Fáze 1:       Generování žádostí od 24. dubna – 10. května 2023

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné získat níže uvedenými způsoby:

1/ Elektronické vydání žádosti – zákonný zástupce si žádost vygeneruje SÁM

Preferovanou možností je vygenerování žádosti ve formátu PDF na internetové adrese:
https://zapisdoms.mestojablonec.cz ve formátu pdf.

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 10 a vyšší, Edge, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vydání žádosti nedaří, je třeba využít jiný internetový prohlížeč.

Systém vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete a podepíšete.

2/ V případě, že nemáte potřebné technické vybavení či přístup k internetu, nabízí Vám naše mateřská škola pomoc.

Ve středu 26. 4. a čtvrtek 27. 4. 2023 bude možno využít nabídky nechat si vygenerovat Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou budete potřebovat k zápisu na naší mateřskou školu. Na uvedeném odkazu si můžete zarezervovat termín. V udaném čase se dostavíte do MŠ s potřebnými podklady – občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte.

Odkaz na rezervační systém k pomoci vygenerovat Žádosti:zde

Telefonní číslo k rezervaci: 483 320 873 nebo 732 169 556

Důležité informace:

 • Pro registraci do systému a získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů je nezbytné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6). Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.
 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Je důležité, aby si zákonný zástupce tento identifikátor poznamenal pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti v průběhu správního řízení.
 • Opravy a změny v žádosti je možné provádět pouze do doby stanovené k odevzdání žádosti o přijetí do mateřské školy (do 11. 5. 2023).
 • Pokud si zákonný zástupce vytiskne žádost sám (nejlépe oboustranně), nemusí v této fázi mateřskou školu kontaktovat.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2023 plnit povinné předškolní vzdělávání).
 • POZOR – vyplněním žádosti v této aplikaci ještě není přihláška podána.

Přihlášku je nutné vytisknout, podepsat a odevzdat OSOBNĚ do naší MŠ V DEN ZÁPISU, a to ve čtvrtek 11. 5. 2023 od 8,00 do 16,00.

 

Fáze 2:       Příjem vyplněných žádostí v MŠ (ZÁPIS) 11. května 2023

 • K podání žádosti je možné využít REZERVAČNÍ SYSTÉM (od 24. 4. po přihlášení https://zapisdoms.mestojablonec.cz)  
 • V tento den řádně vyplněnou přihlášku, podepsanou, spolu s povinnými přílohami, které byly vygenerovány s žádostí – Příloha č. 1 Potvrzení lékaře o řádném očkování a zdravotním stavu dítěte (K zápisu dodat pouze první, horní díl o očkování. Spodní díl dodat až v případě přijetí dítěte do MŠ) a Přílohu č. 2 Informační povinnost správce údajů, předložíte ředitelce MŠ nebo odpovědnému pracovníkovi, který je pověřen ředitelkou školy. Obě přílohy lze stáhnout na internetových stránkách školy ve složce Dokumenty ke staženízde
 • Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je ředitelka školy i odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Neúplně vyplněná přihláška (nebo chybějící povinná příloha), která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k ukončení správní řízení!

Způsob Podání žádosti

MŠ preferuje osobní podání žádosti. K tomu lze využít REZERVAČNÍ SYSTÉM

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit do MŠ I následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy – každá škola má svou datovou schránku ((využít tento způsob může zákonný zástupce, kterému byla datová schránka zřízena jako fyzické osobě nikoli právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 
 3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, tj. „klasickou“ poštou,
 4. vložením do schránky školy (dle pokynů jednotlivých mateřských škol)

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

V případě, že podání bude učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Po 11. 5. 2023 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti o přijetí.

Fáze 3:       Zveřejnění výsledků zápisu 25. 5. 2023

 • V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají zákonní zástupci možnost využít svého procesního práva vyjádřit před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí, a to dne 23. května 2023 v době od 10 do 12 hod. v budově mateřské školy, kam jste podali žádost o přijetí.
 • Po výše uvedeném termínu ředitelka MŠ rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy
 • Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději dne 25. května 2023 podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na veřejně přístupném místě dle podmínek příslušné mateřské školy a na jejím webu.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na žádosti o přijetí.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím mateřské školy, která rozhodnutí vydala.

Kritéria k Zápisu 2023  …. zde

Co by mělo dítě umět před vstupem do MŠ …. zde